Комунальний заклад освіти "Cередня загально освітня школа №80" Дніпровської міської ради
Яндекс.Метрика
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

- Статут

 

Ці зміни є повною редакцією Статуту комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №80, зареєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради народних депутатів (рішення від 25.11.1994 року реєстраційний №043, свідоцтво №0126), перереєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.12.2003 року №3615, реєстраційний №847, перереєстрованої виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 07.02.2008 року номер запису 12241050002041147, перереєстрованої виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 10.02.2009 року номер запису 12241050003041147, ідентифікаційний номер 19086837.

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №80» Дніпровської міської ради – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (І ступінь – початкова школа, ІІ ступінь – основна школа, ІІІ ступінь – старша школа), зареєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради народних депутатів (рішення від 25.11.1994 року реєстраційний №043, свідоцтво №0126), перереєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.12.2003 року №3615, реєстраційний №847, перереєстрованої виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 07.02.2008 року номер запису 12241050002041147, перереєстрованої виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 10.02.2009 року номер запису 12241050003041147, ідентифікаційний номер 19086837, знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста.

Назва закладу: повна – Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №80» Дніпровської міської ради, скорочена – КЗО «СЗШ №80» ДМР.

1.2.  Юридична адреса комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №80» Дніпровської міської ради: 49041, місто Дніпро, вулиця Комбрига Петрова, 31, тел./факс 765-99-90, тел. 765-99-00; 765-39-53.

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №80» Дніпровської міської ради (далі навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3.    Власником навчального закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

1.4.    Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.5.    Головними завданнями навчального закладу є:

-       забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-       виховання громадянина України;

-       виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-       формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-       виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-       розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-       реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-       виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

-       створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

1.6.    Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, зі змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 року №28, від 27.09.2016 року №671, іншими нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються роботи, власним Статутом.

1.7.    Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.8.    Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

-       безпечні умови освітньої діяльності;

-       дотримання державних стандартів освіти;

-       дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-       дотримання фінансової дисципліни.

1.9.         У навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року №251), згідно чинного законодавства.

Впроваджено:

-       вивчення іноземної мови з 1-го класу та інформатики з 2-го класу;

-       вивчення другої іноземної мови, поглибленого вивчення інформатики, математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов, предметів юридичного та філологічного профілів;

-       профільне навчання у школі ІІІ ступеня за напрямками – економічний, фізико-математичний, філологічний, природничий, інформаційний, хіміко-біологічний, технологічний, суспільно-гуманітарний, спортивний, універсальний.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 10.07.2012 року №797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України» в навчальному закладі впроваджено науково-педагогічний проект «Інтелект України».

Педагогічні працівники навчального закладу можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання. Навчальний заклад може набувати статус експериментального закладу відповідно до Положення «Про експеримент в загальноосвітньому навчальному закладі».

1.10.    Навчальний заклад має право:

-       проходити в установленому порядку державну атестацію;

-       визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-       визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-       в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-       використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-       бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб з дотриманням вимог чинного законадавства;

-       залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-       розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-       реалізовувати додаткові освітні програми та надавати додаткові освітні послуги, в т.ч. платні освітні послуги;

-       надавати додаткові послуги на госпрозрахунковій основі та за домовленістю;

-       з 1 червня по 31 серпня на базі начального закладу проводити оздоровлення учнів, в тому числі в оздоровчому пришкільному таборі з денним перебуванням дітей.

1.11.    У навчальному закладі створюються і функціонують:

методичні комісії вчителів:

-       початкової школи;

-       математики та інформатики;

-       хімії, біології, фізики, ОБДЖ та основ здоров’я;

-       історії, правознавства та географії;

-       української мови та літератури;

-       іноземної мови та зарубіжної літератури;

-       фізичної культури та захисту Вітчизни;

-       трудового навчання, музики, ОТМ та креслення;

-       класних керівників,

соціально-психологічна служба, служба соціального захисту, науково-методична, інформаційна служби.

Керівники методичних комісій призначаються директором наказом по навчальному закладу.

Оплата за керівництво методичних комісій здійснюється згідно чинного законодавства.

1.12.         Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі, проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічним норм та правил, режимом та якістю харчування.

Навчальний заклад надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

1.13.         Харчування учнів навчального закладу забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та заступника директора, призначеного відповідальним наказом директора навчального закладу.

1.14.         Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15.         Навчальний заклад може мати власну символіку, гімн, форму, що відображає специфіку навчально-виховного процесу.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.  Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.2.  Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та річний режим роботи.

2.3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.  Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Організує за потребою навчання за екстернатною, індивідуальною, інклюзивною формою навчання у відповідності до чинного законодавства.

2.5.  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 року №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» прийом дітей до 1-го класу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування мікрорайону, яка закріплена за навчальним закладом.

Навчальний заклад, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може відмовити їй у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Для зарахування дитини до 1-го класу батьки, або особи, які їх замінюють, подають:

-         заяву на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу;

-         копію свідоцтва про народження дитини;

-         медичну картку встановленого зразка.

2.6.  Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Під час прийому дитини до навчального закладу заступник директора з навчально-виховної роботи ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року до іншого навчального закладу. У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки з іншого навчального закладу.

2.7.  У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може бути створено групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора навчального закладу.

2.8.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань та закінчуються у 1-х – 11 (12)-х класах не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). Навчальний заклад працює за п’ятиденним навчальним тижнем. Навчальний рік поділяється на два семестри.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602 учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення щорічно регламентується Міністерством освіти і науки України.

Навчальний заклад спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

Навчальний рік поділяється на семестри згідно методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

2.9.  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Навчально-виховний процес є незалежним від політичних, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів до участі в політичних і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.

2.10. Навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров’я.

2.11. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Для учнів 1-х класів можуть бути встановлені додаткові канікули.

2.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-х – 4-х класах – 40 хвилин, у 5-х – 11 (12)-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складаються на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – одинадцятому (дванадцятому) класах оцінювання ведеться за 12-бальною шкалою оцінювання. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Порядок переведення учнів (вихованців) навчального закладу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року №762 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції 30 липня 2015 року за №924/27369.

2.18. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 року №1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за №157/26602.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту:

-       по закінченні початкової школи – табель успішності;

-       по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-       по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, нагородження похвальним листом, грамотою, золотою та срібними медалями, вручення стипендії за рішенням піклувальної ради (в межах коштів, передбачених на дані цілі).

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.  Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

-   на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-   на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-   на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-   брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-   брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-   брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-   брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-   на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного насилля, порушують права або принижують їх честь, гідність;

-   на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов'язані:

-   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-   отримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-   бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-   дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

-   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-   дотримуватися правил особистої гігієни, відвідувати навчальний заклад в шкільній формі встановленого зразка, не палити, не вживати алкогольних напоїв та наркотичних засобів.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-       захист професійної честі, гідності;

-       самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-       проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-       виявлення педагогічної ініціативи;

-       чергову та позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-       участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-       підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-       отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

-       на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-       забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-       сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-       сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-       настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-       виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-       готувати учнів до самостійного життя шляхом взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-       дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-       захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-       постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, за­гальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-       виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-       брати участь у роботі педагогічної ради;

-       сприяти збереженню здоров'я учнів, формувати здоровий спосіб їх життя;

-       створювати у навчальному закладі позитивний мікроклімат, надавати можливість розкрити найбільш повно свої фізичні, психічні та соціальні можливості.

3.9.       У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-       обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-       звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-       брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-       на захист законних інтересів, своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12.   Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-       забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-       постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-       поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-       виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. У кожному класі створюються батьківські комітети, робота яких координується класними керівниками. Положення про роботу батьківських комітетів приймає та затверджує рада навчального закладу.

3.14.   Представники громадськості мають право:

-       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-       керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-       сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-       проводити консультації для педагогічних працівників;

-       брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15.   Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.16. Працівники навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення» проходять періодичні медичні огляди.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1.  Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника та управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.  Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальношкільна конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-       працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

-       учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

-       батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 30, учнів 30, батьків і представників громадськості 30.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальношкільна конференція правочинна, якщо в роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, власник.

Конференція:

-       обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

-       заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

-       розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-       затверджує положення про класні батьківські комітети;

-       затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-       приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.  У період між конференціями діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-       сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-       об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-       формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-       розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-       підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією процесу.

4.3.2.  Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-   формування навичок здорового способу життя;

-   створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

-   сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-   підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-    підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-   ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-   зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу – 5 від педагогів, 5 від учнів та 5 від батьків.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

4.3.4.  Рада навчального закладу діє на засадах:

-       голови класних батьківських комітетів можуть бути присутні на засіданні ради навчального закладу з правом дорадчого голосу;

-       пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-       дотримання вимог законодавства України;

-       колегіальності ухвалення рішень;

-       добровільності і рівноправності членства;

-       гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради. Голови класних батьківських комітетів можуть бути присутні на засіданні ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.  Рада навчального закладу:

-       організовує виконання рішень конференцій;

-       вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-       спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-       разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-       затверджує режим роботи навчального закладу;

-       сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи їх доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-       приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-       разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-       погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-       заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-       бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-       виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-       виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-       вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навча­льно-виховного процесу;

-       ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-       сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-       розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-       розглядає питання родинного виховання;

-       бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-       сприяє педагогічній освіті батьків;

-       сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-       розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-       організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-       розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-       вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-       може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.  При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-       сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

-       співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

-       зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-       організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-       вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

-       запобіганню дитячій бездоглядності;

-       сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-       стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-       всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2.  Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-       пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-       дотримання вимог законодавства України;

-       самоврядування;

-       колегіальності ухвалення рішень;

-       добровільності і рівноправності членства;

-       гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-       скликає і координує роботу піклувальної ради;

-       готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-       визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-       представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-       вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, конференцій пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-       залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

-       вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально- методичної бази навчального закладу;

-       стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-       брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-       створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6.  Директор навчального закладу:

-       здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-       організовує навчально-виховний процес;

-       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-       відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-       забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-       забезпечує права учнів та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-       призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстер­нями, навчально-дослідними ділянками;

-       контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-       здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-       розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх ви­конання;

-       за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

-       створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-       несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.  У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.  Педагогічна рада розглядає питання:

-       удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-       переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-       підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-       надання пільг учням з харчування;

-       морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10.         Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.         У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.     Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у самостійному балансі навчального закладу.

5.2.     Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.     Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.4.     Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.     Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивних, актового і читального залів, бібліотеки, медичного, лінгафонного і комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження .

5.6.     Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю навчального закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

IV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.  Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.  Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-       майно власника;

-       кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі державних стандартів освіти;

-       кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

-       доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-       благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.  У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.4.  Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

6.6.   Навчальний заклад є неприбутковою установою та фінансується з бюджету:

-       забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед власників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

-       доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

-       у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

6.7.  Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.  Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.  Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. Отримувати гранти та дарунки від міжнародних організацій.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1.  Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.  Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.     Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає власник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.     Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.     У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.4.     У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.