Комунальний заклад освіти "Cередня загально освітня школа №80" Дніпровської міської ради
Яндекс.Метрика
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Опіка та піклування

Цивільний кодекс України.

Опіка та піклування.

 

Глава 6

                       ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

 

     Стаття 55. Завдання опіки та піклування

     1. Опіка та піклування встановлюються  з  метою  забезпечення особистих  немайнових  і  майнових  прав  та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб,  а  також  повнолітніх  осіб,  які  за  станом здоров'я  не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

     Стаття 56. Орган опіки та піклування

     1. Органи,  на які покладено здійснення опіки та  піклування, їх права та обов'язки щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб,  які потребують опіки та піклування,  встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування

     1. Особа,  якій стало відомо про фізичну особу,  яка потребує опіки або піклування,  зобов'язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування.

     Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка

     1. Опіка  встановлюється   над   малолітніми   особами,   які позбавлені  батьківського  піклування,  та фізичними особами,  які визнані недієздатними.

     Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування

     1. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами,  які позбавлені   батьківського   піклування,   та  фізичними  особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

     Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом

     1. Суд встановлює опіку над фізичною особою у  разі  визнання її  недієздатною  і  призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

     2. Суд встановлює  піклування  над  фізичною  особою  у  разі обмеження  її  цивільної дієздатності і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.

     3. Суд встановлює опіку  над  малолітньою  особою,  якщо  при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування,  і призначає  опікуна  за  поданням  органу  опіки  та піклування.

     4. Суд встановлює піклування над неповнолітньою особою,  якщо при  розгляді  справи  буде  встановлено,   що   вона   позбавлена батьківського  піклування,  і  призначає піклувальника за поданням

органу опіки та піклування.

(Стаття  60  в  редакції  Закону  N  2450-IV    від 03.03.2005)

     Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування

     1. Орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над  неповнолітньою  особою,  крім  випадків, встановлених частинами першою та другою статті 60 цього Кодексу.

     Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування

     1. Опіка  або  піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи,  яка потребує опіки чи піклування,  або за  місцем проживання опікуна чи піклувальника.

     Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника

     1.   Опікуна  або  піклувальника  призначає  орган  опіки  та піклування,  крім випадків, встановлених статтею 60 цього Кодексу.

     2. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

     3. Фізична   особа   може   бути   призначена   опікуном  або піклувальником лише за її письмовою заявою.

     4. Опікун або піклувальник призначаються  переважно  з  осіб, які  перебувають у сімейних,  родинних відносинах з підопічним,  з урахуванням  особистих  стосунків  між  ними,   можливості   особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.  При призначенні   опікуна   для   малолітньої  особи  та  при призначенні піклувальника для  неповнолітньої  особи  враховується бажання підопічного.

     5. Фізичній  особі  може  бути  призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.

(Стаття  63  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2450-IV від 03.03.2005)

     Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником

     1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:

     1) яка  позбавлена  батьківських прав,  якщо ці права не були поновлені;

     2) поведінка та інтереси якої суперечать  інтересам  фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.

     Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника

     1. До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування.

     Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка  перебуває у спеціальному закладі

     1. Якщо над фізичною  особою,  яка  перебуває  у  навчальному закладі,  закладі охорони здоров'я або закладі соціального захисту населення,  не встановлено опіку чи піклування або  не  призначено опікуна  чи  піклувальника,  опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.

     Стаття 67. Права та обов'язки опікуна

     1. Опікун зобов'язаний дбати про підопічного,  про  створення йому  необхідних  побутових  умов,  забезпечення  його доглядом та лікуванням.

     Опікун малолітньої особи зобов'язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток.

     2. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.

     3. Опікун  вчиняє  правочини  від  імені   та   в   інтересах підопічного.

     4. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

     Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун

     1. Опікун,  його дружина,  чоловік та близькі родичі (батьки, діти,  брати,  сестри)  не можуть укладати з підопічним договорів, крім  передання  майна  підопічному  у  власність   за   договором дарування або у безоплатне користування за договором позички.

     2. Опікун   не   може   здійснювати   дарування   від   імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.

     Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника

     1. Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний  дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.

     Піклувальник над фізичною особою,  цивільна дієздатність якої обмежена,   зобов'язаний   дбати   про   її  лікування,  створення необхідних побутових умов.

     2. Піклувальник дає згоду на вчинення  підопічним  правочинів відповідно до статей 32 та 37 цього Кодексу.

     3. Піклувальник  зобов'язаний  вживати  заходів  щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

     Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може  давати згоду

     1. Піклувальник  не  може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю  дружиною  (своїм  чоловіком)  або  своїми близькими  родичами,  крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування  на  підставі договору позички.

     Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки  та піклування

     1. Опікун  не  має  права  без  дозволу   органу   опіки   та піклування:

     1) відмовитися від майнових прав підопічного;

     2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

     3) укладати   договори,    які    підлягають    нотаріальному посвідченню  та (або) державній реєстрації,  в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

     4) укладати договори щодо іншого цінного майна.

     2. Піклувальник має право дати згоду на вчинення  правочинів, передбачених  частиною  першою цієї статті,  лише з дозволу органу опіки та піклування.

     Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку

     1. Опікун  зобов'язаний  дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.

     2. Якщо  малолітня  особа  може  самостійно  визначити   свої потреби  та  інтереси,  опікун,  здійснюючи  управління її майном, повинен враховувати її бажання.

     3. Опікун  самостійно   здійснює   витрати,   необхідні   для задоволення  потреб  підопічного,  за  рахунок пенсії,  аліментів, доходів від майна підопічного тощо.

     4. Якщо підопічний є власником нерухомого  майна  або  майна, яке  потребує постійного управління,  опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим  майном  або  передати  його  за договором в управління іншій особі.

      Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за  виконання ними своїх обов'язків

     1. Підстави виникнення права  на  оплату  послуг  опікуна  та  піклувальника,   її   розмір  та  порядок  виплати  встановлюються Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 74. Опіка над майном

     1. Якщо у особи,  над якою встановлено опіку чи піклування, є майно,  що  знаходиться  в іншій місцевості,  опіка над цим майном  встановлюється органом опіки та  піклування  за  місцезнаходженням

майна.

     Опіка над  майном  встановлюється  також  в  інших  випадках, встановлених законом.